Privacybeleid

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens die wij verkrijgen doordat u gebruik maakt van onze diensten c.q. van de door ons vertegenwoordigde fabrieken en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Functie en afdeling
 • Telefoonnummers
 • Zakelijk E-mailadres
 • Privé E-mailadres indien u dit aan ons heeft verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@verduyn.nl, dan verwijderen wij deze informatie

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het adviseren, communiceren en afhandelen van door u en/of uw bedrijf gedane aanvragen en bestellingen bij ons en/of onze principalen
 • After Sales service te verlenen en/of te organiseren voor door ons en/of onze principalen geleverde machines, systemen en diensten
 • Verzenden van onze nieuwsbrieven en/of informatie van en over onze principalen
 • Verzenden van uitnodigingen voor beurzen waaraan wij en/of onze principalen deelnemen
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Wij verwerken ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van ons) tussen zit. Wij gebruiken dergelijke computerprogramma’s of -systemen niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn van persoonsgegevens:

Zolang u een voor onze dienstverlening relevante functie bekleed bij uw huidige werkgever c.q. werkzaamheden in een éénmanszaak en/of als Zzper uitoefent die voor onze dienstverlening van belang zijn Hierdoor kunnen wij met u communiceren en u van relevante informatie te voorzien alsmedegedurende de levensduur van het equipment een adequate after sales service zekerstellen

Delen van persoonsgegevens met derden

Wij verkopen uw gegevens niet aan derden en verstrekken deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze werkzaamheden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Verduyn bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wij gebruiken geen cookies of vergelijkbare technieken om u te volgen; onze website kan javascript gebruiken, IP-adressen, serverlocaties e.d. opslaan voor technische en/of statistische toepassingen. Deze gegevens zijn niet gepersonaliseerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@verduyn.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Verduyn bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via service@verduyn.nl

English version

Personal data that we use

We use your personal data, that we received because you use our services or the services of the factories we represent and/or because you gave the personal data to us yourself.

Hereunder you will find an overview of the personal data that we save on our systems:

 • First name and surname
 • Gender
 • Position and department
 • Telephone numbers
 • Business e-mail address
 • Private E-mail address, only if you provide us with this information

With what purpose and on which basis we use personal data

We use your personal data for the following purposes:

 • advisement and communication on as well as taking care of the inquiries and orders that you and/or your company has given to us and/or our principals
 • give and/or organize After Sales service for machines, systems and services that we and/or our principals provide
 • sending our newsletters and/or information of and about our principals
 • sending invitations for trade fairs that we and/or our principals participate in
 • to be able to call or e-mail you if and when this is necessary to perform our business activities
 • to inform you about changes in our services and/or products
 • to deliver goods and services to you

We also process personal data when we are legally required to do so, such as data we need for our tax returns.

Automated decision making

We do not take decisions on matters that can have (significant) consequences for persons, based on automated processing. This concerns decisions made by computer programs or -systems, without intervention of a human (for example one of our employees). We do not use such computer programms or -systems.

The time frame in which we keep personal data

We keep your personal data no longer than strictly necessary to achieve the purposes for which your data is collected. We utilize the following storage time limit for personal data:

As long as you hold a position that is relevant for our services at your current employer or practice business activities in a one-person business and/or as self-employed person, that is important for our services.

This allows us to communicate with you and provide you with relevant information as well as adequate after sales service throughout the life cycle of the equipment.

Sharing personal data with third parties

We do not sell your personal data to third parties and provide this data solely if this is necessary for the execution of our business activities or to comply with legal obligations.

We close data processing agreements with companies that use your personal data on our behalf to ensure the same level of security and confidentiality of your data. Verduyn bv stays responsible for the processing.

Special and/or sensitive personal data that we use

Our website and/or service do not have the intention to gather data on website visitors younger than 16 years. Unless they have parental/guardian permission. We however cannot verify if a visitor is over the age of 16. Because we cannot verify the age of a visitor, we advise parents/guardians to be involved in the online activities of their children, to avoid that data on their children will be gathered without parental permission.

If you are convinced that without this permission, we gathered personal data on a minor, please contact us via info@verduyn.nl and we will delete this information.

Cookies, or similar techniques, that we use

We do not use cookies of similar techniques to follow you; our website can use java script, store IP-addresses, server locations etc for technical and/or statistical application. These data are not personalized.

View, modify or delete data

You have the right to view, modify or delete your personal data. Furthermore, you have the right to revoke the permission for data processing you may have given, or object to us processing your personal data. You also have the right to data portability.

This means that you can put in a request with us to transfer the personal data that we have of you in a computer file to you or another organization appointed by you.

You can send a request for inspection, correction, removal, data portability of your personal data or request a withdrawal of your permission or objection to the use of your personal data to: service@verduyn.nl

To ensure that the request for inspection/viewing was done by you personally, we ask you to send a copy of your identification with the request. In the identification copy please make sure that your passport photo, MRZ (machine readable zone), identification number and social security number are blackened out. This for protection of your privacy. We respond as soon as possible to your request, at the latest within 4 weeks.

Verduyn bv would also like to point out to you that you have the possibility to file a complaint with the national data protection supervisor, the “Autoriteit Persoonsgegevens”. For this you can use via the following link for the Netherlands: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we protect personal data

We take the protection of your personal data seriously and take appropriate measures to prevent misappropriation, loss, unauthorized access, unauthorized disclosure and unauthorized changes. If you are under the impression that your data is not correctly protected or there are indications of misappropriation, please contact our customer service via service@verduyn.nl